Xem tháng sinh bì

               Xem tháng sinh bì 
          Bì bọc đủ cốt hay không

Số 1.Số 2.


Tháng giêng bì con ngựa thuộc hỏa hạ thú lớn
2-Bì con nai                   thổ hạ thú lớn
3-Bì con rắn lửa             hỏa thượng cầm lớn
4-Bì con trùn                  thủy thượng cầm lớn
5-Bì con sâu                   mộc thương cầm lớn
6-Bì con rồng                 kim hạ thú lớn
7-Bì con nhím                thổ hạ thú lớn
8-Bì con thỏ                   hỏa hạ thú lớn
9-Bì con cáo                   thổ hạ thú lớn
10-Bì con cọp                 hỏa hạ thú lớn
11-Bì con beo                 thủy hạ thú lớn
12-Bì con cua                 mộc hạ thú lớn
- Tháng giêng bì trâu vàng thuộc kim hạ thú lớn
2-Bì con dơi                   thổ hạ thú lớn
3-Bì con chuột                hỏa hạ thú lớn
4-Bì chim én                   thổ thượng cầm lớn
5-Bì heo rừng                  hỏa hạ thú lớn
6-Bì dái cá                       thủy hạ thú lớn
7-Bì chó sói                     mộc hạ thú lớn
8-Bì chó vàng                  kim hạ thú lớn
9-Bì chim chĩ                  thổ thượng cầm lớn
10-Bì con gà                    hỏa thượng cầm lớn
11-Bì con cua                  thổ thượng cầm lớn
12-Bì con khỉ                   hỏa hạ thú lớn
10
9
4
1
22
23
6
4
4
9
7
3
12
3
3
2
2
4
6
6
4
5
3
5
Số 3.Số 4.


Số 5.Số 6.


Số 7.    
-Tháng giêng bì con vượn thuộc thủy hạ thú lớn
2-Bì kền kền                                mộc thượng cầm lớn
3-Bì dê gỗ                                    kim hạ thú lớn                         
4-Bì con chó                                 thổ hạ thú lớn
5-Bì con ngựa                              hỏa hạ thú lớn
6-Bì con nai                                 thổ hạ thú lớn
7-Bì rắn lửa                                  hỏa thượng cầm lớn
8-Bì con trùn                                thủy thượng cầm lớn
9-Bì con sấu                                 mộc thượng cầm lớn
10-Bì con rồng                             kim thượng cầm lớn
11-Bì con nhím                            thổ hạ thú lớn
12-Bì con thỏ                               hỏa hạ thú lớn
-Tháng giêng bì con chồn cáo thuộc thổ hạ thú lớn
2-Bì con cọp                                      hỏa hạ thú lớn
3-Bì con beo                                      thủy hạ thú lớn
4-Bì con cua                                      mộc thượng cầm lớn
5-Bì con trâu vàng                             kim hạ thú lớn
6-Bì con dơi                                       thổ thượng cầm lớn
7-Bì con chuột                                   hỏa hạ thú lớn
8-Bì con chim én                                thổ thượng cầm lớn
9-Bì con heo rừng                              hỏa hạ thú lớn
10-Bì con dái cá                                 thủy hạ thú lớn
11-Bì con chó sói                               kim hạ cầm lớn
12-Bì con chó vàng                            kim hạ thú lớn-Tháng giêng bì con chim trĩ thuộc thổ thượng cầm lớn
2-Bì con gà                                       hỏa thượng cầm lớn
3-Bì con quạ                                     thổ thượng cầm lớn
4-Bì con khỉ                                      hỏa hạ thú lớn
5-Bì con vượn                                   thủy hạ thú lớn
6-Bì con kền kền                               mộc thượng cầm lớn
7-Bì con dê gỗ                                   kim hạ thú lớn
8-Bì con heo                                      thổ hạ thú lớn
9-Bì con ngựa                                    hỏa hạ thú lớn
10-Bì con nai                                     thổ hạ thú lớn
11Bì con rắn lửa                               hỏa thượng cầm lớn
12-Bì con trùn                                 thủy thượng cầm lớn
-Tháng giêng bì con sấu thuộc mộc thượng cầm lớn
2- Bì con rồng                             kim thượng cầm lớn
3- Bì con nhím                            thổ hạ thú lớn
4- Bì con thỏ                               hỏa hạ thú lớn
5- Bì con chồn cáo                      thổ hạ thú lớn
6- Bì con cọp                               hỏa hạ thú lớn
7- Bì con beo                               thủy hạ thú lớn
8- Bì con cua                               mộc thượng cầm lớn
9- Bì trâu vàng                            kim hạ thú lớn
10- Bì con dơi                             thổ thượng cầm lớn
11- Bì con chuột                          hỏa hạ thú lớn
12- Bì con chim én                      thổ thượng cầm lớn- Tháng giêng bì con heo rừng thuộc hỏa hạ thú lớn
2-Bì con rái cá                                    thủy hạ thú lớn
3-Bì con chó sói                                 mộc hạ thú lớn
4-Bì con chó vàng                              kim hạ thú lớn
5-Bì con chim trĩ                                thổ thượng cầm lớn
6-Bì con gà                                         hỏa thượng cầm lớn
7-Bì con quạ                                       thổ thượng cầm lớn
8-Bì con khỉ                                        hỏa hạ thú lớn
9-Bì con vượn                                    thủy hạ thú lớn
10-Bì con kền kền                             mộc thượng cầm lớn
11-Bì con dê gỗ                                 kim hạ thú lớn
12-Bì con cheo                                  thổ hạ thú lớn
5
4
7
3
10
9
4
1
12
13
6
4
4
5
3
5
5
4
7
3
10
9
4
14
5
3
5
5
4
7
3
10
9
4
7
1
13
6
4
4
9
7
3
11
3
3
28
4
6
6
4
5
3
5
5
4
7
3Xem tháng sinh bì

Đăng nhận xét

[blogger]facebook][disqus]

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Follow by Email

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.