Luận dụng thần biến hóa (tử bình)

Luận dụng thần biến hóa

Nguyên văn: dụng thần chủ ở nguyệt lệnh, nhưng nguyệt lệnh tàng không đồng nhất, mà dụng thần liền có biến hóa. Như trong thập nhị chi, trừ tý ngọ mão dậu, còn lại đều có tàng, không nhất định là tứ khố. Cụ thể lấy dần luận, giáp là bản chủ, như quận có tri phủ; bính của nó trường sinh, như quận có đồng tri; mậu cũng trường sinh, như quận có thông phán. Giả sử dần nguyệt là đề cương, không thấu giáp mà thấu bính, thì tri phủ không đến quận, mà đồng tri có thể quyết định. Đây là do biến hóa vậy.

Giải đọc: lấy dụng đã lấy nguyệt lệnh là chủ, nhưng nguyệt lệnh địa chi số lượng tàng can không giống , một số chỉ tàng một can, một số lại tàng hai can hoặc ba can, một số thấu, một số không thấu, như vậy sẽ khiến dụng thần sinh ra biến hóa. Thí dụ như ở trong mười hai địa chi, trừ tý ngọ mão dậu bốn địa chi chỉ tàng một can ra, địa chi còn lại cũng có tàng hai can hoặc ba can, khỏi phải nói thìn tuất sửu mùi là bốn mộ khố rồi. Mượn chữ dần mà nói, bên trong có tàng ba can giáp, bính, mậu. Giáp là bản khí dần mộc, giáp ở trong dần giống như huyện trưởng ngồi ở trong phòng làm việc của huyện trưởng, đắc vị đương quyền; bính hỏa trường sinh ở dần, giống như là phó huyện trưởng một tay huyện trưởng đề bạt lên, quyền lợi chỉ đứng sau huyện trưởng; mậu thổ ở dần cũng trường sinh, nhưng đồng thời thêm chịu dần mộc khắc, lực lại ở sau bính hỏa, vị trí của nó trong dần chỉ như tiểu cục trưởng là thủ hạ huyện trưởng. Giả sử dần là nguyệt lệnh, giáp mộc không thấu mà thấu bính hỏa, liền như phó huyện trưởng thay mặt huyện trưởng làm chủ, đây là nguyên do dụng thần phát sinh biến hóa.

Nguyên văn: lại nói đinh sinh hợi nguyệt, vốn là chính quan, chi toàn bộ mão mùi, thì hóa thành ấn. Kỷ sinh thân nguyệt, vốn thuộc thương quan, tàng canh thấu nhâm, thì hóa thành tài. Phàm như thế đều là biến hóa của dụng thần vậy.

Giải đọc: nếu như đinh hỏa nhật nguyên sinh ở hợi nguyệt, nhâm thủy trong hợi chính là chính quan của nhật nguyên, lấy dụng phải lấy chính quan cách. Nhưng nếu như trong bát tự có hai chữ mão mùi (chỉ một chữ mão cũng có thể), thì hợi mão mùi tam hợp thành mộc, đem hợi thủy chính quan ban đầu trở thành mão mộc ấn tinh, dụng thần cũng theo đó trở thành ấn cách. Thêm như kỷ thổ nhật nguyên sinh ở thân nguyệt, vốn là thương quan cách, nhưng nếu canh kim không thấu mà thấu nhâm thủy tài tinh, thì dụng thần liền trở thành tài tinh. Đại thể những loại này, đều là hiện tượng dụng thần biến hóa

Đến đây, cái gì là dụng thần, cái gì là dụng thần biến hóa, ở trong bản nghĩa Tử Bình Chân Thuyên đã thể hiện không sót rồi. Chúng ta có thể xác nhận: thuyết dụng thần trong mệnh học kinh điển như Tử Bình Chân Thuyên, chính là cái mà nguyệt lệnh có thể dụng và chữ định cách. Trong mệnh học kinh điển như Tử Bình Chân Thuyên, Thần Phong Thông Khảo, Uyên Hải Tử Bình cùng với Tam Mệnh Thông Hội, căn bản là không tồn tại cái gọi là dụng thần thăng bằng, phù ức, thông quan, điều hậu như thuyết về các loại này trong mệnh thư hiện đại. Trong thư tịch mệnh lý hiện đại, cũng có luận về dụng thần biến hóa, nhưng cùng thuyết Trầm thị không dính dáng nhau. Trầm thị nói chính là nguyệt lệnh thấu can và địa chi hội hợp dẫn tới vấn đề nguyệt lệnh biến hóa, mà sách mệnh lý hiện đại lại nói chính là vì tuế vận can dự vào phá vỡ thăng bằng nguyên mệnh cục, yêu cầu lại lần nữa vấn đề chọn chữ thăng bằng.

Chúng ta quay lại nghiên cứu bình chú liên quan đến Từ Nhạc Ngô lão sư phụ, sẽ không khó phát hiện chỗ khác biệt của nó cùng với nguyên văn. Nguyên văn nắm chặt nguyệt lệnh dụng thần không rời (nguyệt lệnh là cương lĩnh, nắm giữ mấu chốt mà), từ câu bắt đầu "Dụng thần ký chủ nguyệt lệnh hĩ", đến câu chấm dứt "Phàm thử chi loại giai dụng thần chi biến hóa dã", chủ đề thủy chung cũng không tách rời khỏi nguyệt lệnh dụng thần. Mà bình chú của Từ lão sư phụ không có nhấn mạnh tầm quan trọng của nguyệt lệnh dụng thần, thậm chí khi giải thích hai câu đầu đuôi này, hai chữ “dụng thần” cũng không nói ra! Ông đem son phấn dụng thần thăng bằng, tỉ mỉ vẽ loạn ở trong câu chữ Tử Bình Chân Thuyên, vốn định đem Tử Bình Chân Thuyên trang điểm đẹp đẽ cho người đời xem, ai ngờ trái ngược suy nghĩ khiến cho Tử Bình Chân Thuyên mất đi bản sắc tự nhiên ban đầu! Lại khiến cho người ta nghĩ cũng không ra chính là, hàng vạn hậu học nhắm mắt theo đuôi phía sau Từ lão sư phụ, không ai phát hiện bình chú của ông sớm đã xa rời nguyên văn của Trầm thị!

Nguyên văn: biến mà tốt, cách đắc ý hơn; biến mà không tốt, cách liền phá hư. Thế nào là biến mà tốt? Như tân sinh dần nguyệt, thấu bính mà hóa tài thành quan; nhâm sinh tuất nguyệt, gặp tân mà hóa sát thành ấn; quý sinh dần nguyệt, tàng giáp thấu bính, hội ngọ hội tuất, thì hóa thương thành tài, cho dù thấu quan, có thể lấy tài vượng sinh quan luận, không lấy thương quan kiến quan; ất sinh dần nguyệt, thấu mậu thành tài, hội ngọ hội tuất, thì nguyệt kiếp hóa thành thực thương. Như thế và như thế, không thể đếm xuể, đều biến mà tốt vậy.

Giải đọc: sau khi dụng thần biến hóa, một số thì càng biến càng tốt, cách chính cục thanh; một số thì càng biến càng kém, cách phá cục hư. Như thế nào mới là càng biến càng tốt?

Tỷ như tân kim nhật nguyên sinh ở dần nguyệt, giáp mộc trong dần không thấu can, mà thấu bính hỏa quan tinh, đây là hóa tài cách thành quan cách rồi. Quan là thiện dụng thần, hỉ có tài tinh tương sinh, bính hỏa quan tinh được tọa hạ dần mộc tài tinh tương sinh, cho nên là cách cục càng biến càng tốt;

Nhâm thủy sinh ở tuất nguyệt, mậu thổ thất sát trong tuất không thấu can, mà thấu tân kim ấn tinh, cái này gọi là hóa sát thành ấn. Thất sát là ác dụng thần, nhất thiết phải có ấn hóa hoặc thực chế, bây giờ lộ ra tân kim ấn tinh hóa sát sinh thân, khiến sát tinh không thể công thân, liền là hiện tuợng cách cục càng biến càng tốt;

Quý thủy sinh ở dần nguyệt, không thấu giáp mộc thương quan mà thấu bính hỏa tài tinh, hóa thương thành tài. Thương quan là ác dụng thần, nhất định phải có tài hóa hoặc ấn chế, bây giờ lộ ra bính hỏa tài tinh hóa tiết thương quan, chính là cách cục càng biến càng tốt, lúc này cho dù lộ ra mậu thổ quan tinh, dần mộc thương quan cũng không có thể thương khắc quan tinh, cho nên sẽ không thể lấy thương quan kiến quan luận, mà nên lấy tài vượng sinh quan luận; nếu như địa chi có hai chữ ngọ tuất (có một chữ ngọ cũng có thể), như vậy dần ngọ tuất tam hợp hỏa cục, dần mộc dụng thần cũng sẽ theo biến hóa thành tài tinh, đây cũng là một kiểu phương thức dụng thần biến hóa..

Ất mộc sinh ở dần nguyệt, là nguyệt kiếp cách. Lúc này nếu thấy mậu thổ tài tinh trong dần lộ ra, địa chi thêm có hai chữ ngọ tuất, dần mộc thì phải theo hội hợp mà biến hỏa, hóa kiếp thành thực thương, và ngược lại đi sinh mậu thổ tài tinh, như thế chính là khiến cách cục càng bíến càng tốt;

Cùng loại thượng thuật như vậy đích biến hóa, không thể đếm, đều là hiện tượng cách cục càng biến càng tốt

Nói tới đây, có một số người có thể sẽ đưa ra hai vấn đề chi tiết như thế này: một là ất mộc sinh ở dần nguyệt, nguyên văn nói "Hội ngọ hội tuất, thì nguyệt kiếp hóa thành thực thương ", nhưng là cũng không có minh xác chỉ ra một ngọ chữ hoặc một tuất chữ có thể hóa hay không; hai là ất mộc sinh ở dần nguyệt, giáp mộc trong dần mặc dù nhiên không thể làm dụng thần, nhưng không phải còn có "cấp phó" bính hỏa sao? Không thể lấy bính hỏa là dụng định cách sao?

Đối với câu hỏi này, Trầm lão tiên sinh sợ là không có bản lãnh trả lời chúng ta rồi. Chúng ta chỉ có chính mình tìm kiếm đáp án. Có mệnh một vị nữ sĩ như thế, mệnh là:

Tỉ tài nhật ấn

Ất mậu ất nhâm

Hợi dần mão ngọ

Đại vận: kỷ mão canh thìn tân tị nhâm ngọ quý mùi giáp thân

Ất mộc sinh ở dần nguyệt, là nguyệt kiếp cách, theo địa chi có ngọ chữ, dần ngọ hợp hỏa, nguyệt kiếp cách liền biến thành thực thương cách. Hỉ nguyệt can là mậu thổ tài tinh, thực thương sinh tài, dụng thần là càng biến càng tốt. Chỗ khiếm khuyết duy nhất là niên can ất mộc khắc mậu thổ, may là đại vận có canh, tân quan sát chế phục ất mộc, khiến cho không thể kiếp tài, vì vậy mệnh chủ thời trẻ đã rong ruổi thương trường, tài phát trăm vạn, vợ chồng tương kính, tứ tử đều quý. Nếu như mệnh cục không có niên can ất mộc quấy nhiễu, khiến tài của mệnh chủ phá tổn tương đối nhiều, như vậy mệnh chủ sẽ là phú bà siêu cấp rồi.

Từ ví dụ này có thể biết, mệnh cục có ngọ không có tuất, chữ ngọ cùng chữ dần bán hợp, cũng là có thể hóa hỏa. Luận cách cục thì, ngũ hành hợp hóa không cần có cái gì hóa thần, Trầm thị đối với việc này cũng không có đưa ra yêu cầu.<o:p></o:p>

Đăng nhận xét

[blogger]facebook][disqus]

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Follow by Email

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.