Một số cách cục cung Phu ThêCác Chính Tinh cư tại cung Phu Thê cho biết một số tính chất về tính cách hay cả vài nét chung về đặc điểm của người phối ngẫu. Khi hạn hỉ đến như Đại hoặc Tiểu hạn tới bộ Đào Hồng Hỉ hay các sao có tính chất tình duyên thì một phần số phận khiến yêu thương người khác. Thực chất đây là cách tâm mong cầu trong bản tính sinh ra sự tìm kiếm trong vô thức dẫn tới