Cung Mão Dậu và vị trí bố cục Chính Tinh tọa thủ


Cung Mão Dậu thuộc Tứ Chính chuyên về một hành tàng chứa trong Địa Chi. Như cung Mão thuộc phương Chấn, ngũ hành Mộc và cung Dậu thuộc phương Đoài, ngũ hành Kim. Cung Mão Dậu thuộc tam hợp Hợi Mão Mùi và Tị Dậu Sửu thường các Chính Tinh cư tại đây khó có được bố cục tốt đẹp. Bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương và Cự Nhật là trường hợp một. Bộ Cự Nhật